Linen Ledarskap ägs och leds av Christina Silfverlin och Vigo Silfverlin.

Vår nästa 5-dagars upplevelsebaserade utbildning “Ledarskap-Självkänsla” är vecka 46.
Du är välkommen att kontakta oss via email, info@linen.se eller ringa oss på  0731 000 200.

På vår andra hemsida Samspel360 kan Du se vår berörande film ”Ledarskap-Självkänsla”, över 40.000 visningar, med den unika modellen SjälvkänsloTriangeln®.
Filmen tydliggör behov och beteendemönster bakom domination och underkastelse kontra jämlikhet / jämställdhet,
I sin förlängning kastar modellen SjälvkänsloTriangeln® ett helt nytt ljus över sambanden mellan: ledarskap – egenvärde/självkänsla – domination / underkastelse / jämlikhet – motivation – feedback – konflikthantering– social ohälsa – utanförskap.

Andra utbildningar såsom Workshop, Föreläsningar, Studiecirkelar är under utveckling för Ledarskap-Självkänsla baserat på SjälvkänsloTriangeln®.

Vi har nu integrerat modellen SjälvkänsloTriangeln® i utbildningen “Ledarskap-Självkänsla”. Utbildningen innehålls i ett 5-dagars upplevelsebaserat skeende i grupputvecklingsprocesser med ett relationsorienterat ledarskap, vars uppgift är att reducera/eliminera rangordningsprocesser med dominans och underkastelse.
Utblidningen genomförs med 6-10 deltagare som sinsemellan är en ”främlingsgrupp”.

Denna vidareutveckling av vår tidigare UCL-utbildning tydliggör sambanden mellan ledarskap och egenvärde/självkänsla.
Modellen SjälvkänsloTriangeln® tillsammans med ett kartläggningssystem beskriver för den enskilde deltagaren vari hen finner sitt egenvärde och dess konsekvenser i samspelet med andra.

Denna vidareutveckling av UCL erbjuder unika insikter, som skapar förståelse för hur tillit i relationer är nödvändig för välmående/trygghet, öppenhet, energi och effektivitet.
Varje chef / blivande chef, föräldrautbildare, skolledare, antimobbningsorganisationer och socialt inriktade yrkesgrupper borde få uppleva “Ledarskap-Självkänsla” med personliga insikter som blir allt viktigare att ha med sig i dagens samhällsutveckling.

Christina och Vigo äger varumärket SjälvkänsloTriangeln® och vi har vardera genomfört över c:a 130 upplevelsebaserade 5-dagars utbildningar.

 

LINENS VISION
Linen har som övergripande mål att öka förståelsen för samspelet mellan människor. Genom våra koncept skall deltagaren gå stärkt med en ökad självaktning och ett större självförtroende.

VEM VÄNDER VI OSS TILL
Linen vänder sig till alla människor som är intresserade av och vill fördjupa sig i individ-, grupp- och ledarskapsutveckling.

LINENS METODER
Linen ansluter sig till humanistisk etik och därmed ett relationsorienterat ledarskap.
Linens arbetssätt är att genom trygghet skapa förutsättningar för lärande. Vi arbetar utifrån kända grupputvecklingsteorier såsom t.ex. Susan Wheelan och FIRO™. Som metod använder vi upplevelsebaserad inlärning vilket innebär upplevelse, reflektion samt teorigenomgång. Utbildarna är handledare och kursdeltagaren får handla sig in i nya sätt att förhålla sig i relation till andra, en inifrån > ut process.

LINENS ERBJUDANDE
Linen arbetar med individer och grupper i syfte att öka trivsel, motivation och effektivitet i gruppen. Utgångsläget är oftast ledarskapet och dess konsekvenser. Våra kurser är direktverkande vilket innebär att kursdeltagarnas kunskaper och insikter inte är exklusiva för kursdagarna, utan direkt tillämpbara i vardagens arbetsliv. I utbildningen “Ledarskap-Självkänsla” ingår även ett uppföljningspaket.

VÅRT ANSVAR OCH VÅR KVALITET
Kurserna är i sin utformning kvalitetssäkrade med handledare som innehar behörighet och licensering för respektive kurs, vilket är det formella kravet.
Vårt ansvar sträcker sig längre än så. Vi anser handledarskapet vara den mänskliga länken för att nå den höga kvalitet vi eftersträvar. Ett moget handledarskap är en förutsättning för att varje deltagare skall få möjlighet till personlig utveckling. Det mogna handledarskapet skapar trygghet och häri ligger grunden till att varje deltagare vågar agera, vilket är väsensskilt från att deltagare skräms till att reagera. Det mogna handledarskapet förstår det finstämda, vågar lyfta det svåra, håller samman gruppen så att varje individ själv och gruppen får mod att utvecklas vidare. Ett stort ansvar vilar på handledare som arbetar med upplevelsebaserad inlärning. Därför är handledarnas utbildning, processerfarenhet och personlighet vår slutliga kvalitetssäkring.
Christina Silfverlin har i grunden socionomexamen och är därefter vidareutbildad i psykologi, familjeterapi, barn- och ungdomspsykologi, grupputvecklingsprocesser samt i fördjupat psykosocialt behandlingsarbete. Hon har 40 års erfarenhet av individ- och grupprocesser. Christina är även utbildad för att använda Myers Briggs Type Indicator testmaterial.
Vigo Silfverlin är civilingenjör och har under 25 år varit verksam inom näringslivet. Han har 15 års erfarenhet från ledande befattningar, senast som Vice President i ett amerikanskt företag som under 5 år expanderade från 5 till 400 anställda. Ett företag präglat av trivsel, effektivitet och lönsamhet.
Sedan 1999 har Vigo arbetat tillsammans med Christina med individ- och grupp- och ledarskapsutveckling.